Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“ 

       Услуга Помоћ у кући је једна од услуга у оквиру проширених права у области социјалне заштите. 

    Захваљујући томе што је ова услуга препозната као корисна како за циљну групу којој се обраћа, тако и за локалну заједницу Помоћ у кући је заживео и развија се,шири се. 

    Правилник о раду сервиса Помоћ у кући на нивоу града Пожаревца донет је 2013. године  којим су регулисана најважнија питања и односи у овој области, а нарочито односи Градске управе, Центра за социјални рад и Црвеног крста Пожаревац. 

    Поред Градске управе која омогућава пружање услуге, прати, контролише и координира рад свих субјеката, Црвени крст у реализацији ових послова сарађује са Центром за социјални рад, здравственом службом, месним заједницама на терену иницирајући тзв. добросуседску помоћ, затим са инвалидским организацијама, нарочито са Друштвом за церебралну парализу, али и другима. 

   Сврха ове услуге јесте унапређивање клалитета живота старих и инвалидних лица и омогућавање да наставе живот у својој природној средини,чиме се смањује потреба за збрињавањем ових корисника у здравственим и социјалним установама, бар до тренутка када збрињавање постане неминовно. 

   Приоритетна група старијих особа које користе ове услуге јесу стари преко 65 год. који још увек могу самостално да функционишу, али им је добродошла помоћ и подршка, а сродничка помоћ им није доступна. Наравно, другу групу корисника чине инвалидна лица без обзира на године. 

    Заинтересоване кориснике обрађује Центар за социјални рад и доноси Решење о увођењу услуге, а Црвени крст је пружалац услуга. 

   Корисник има две посете по два сата недељно. 

   Сва најважнија питања, детаљи и односи регулисани су Правилником донетим 2013. године. Тако су побројане и конкретне услуге које се пружају корисницима, с тим што се асортиман услуга прилагођава околностима и потребама сваког корисника. 

     У нашој локалној заједници отпочело се са пружањем ових услуга фебруара 2009. године са пет геронто-домаћица и 35 корисника. Временом је програм прошириван најпре на шест, па на осам и од 2013. године на десет геронтодомаћица. 

   Општа је констатација да су досадашња искуства и резултати потврдили оправданост увођења и постојања овог сервиса и указали на потребу за његовим ширењем и унапређивањем.