Деловање у несрећама

Црвени крст је водећа Организација надлежна за обуку најшире популације у указивању прве помоћи, неге повређених и оболелих, у мотивисању грађана за добровољно давалаштво крви и спровођење послова Службе тражења.

(Правни основ: чланови чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије, чланови 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 113,118 и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих међународних обавеза).

На основу одредаба Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр.107/2005) и међународним уговорима преузетих обавеза, а у складу са Националном стратегијом заштите и спасавања и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа, Црвени крст Србије спроводи припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Одредбе Закона о венредним ситуацијама (Сл.Гласник РС бр.111/2009) и измене и допуне истог (Сл Гл РС бр.92/2011 и 8/2013), укључују Црвени крст Србије и његове структуре у интегрисани систем заштите и спасавања Републике Србије. Одлуком Владе Републике Србије (Сл.Гласник бр.36/2011) Црвени крст Србије одређен је за правно лице оспособљено и опремљено за заштиту и спасавање у Републици Србији.

Општи циљ је:

  • Јачање и одржавање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста Србије по највишим међународним стандардима, као и
  • унапређивање механизама интерне и екстерне координације за спровођење најразличитијих садржаја на смањивању ризика од свих опасности и за ефикасан одговор на несреће Црвеног крста Србије и његових саставних делова

Усмерен је на извршавање задатака који произилазе из законом дефинисаног положаја и улоге Црвеног крста, као организације која помаже државним органима у хуманитарној области, посебно у природом или људским фактором изазваним несрећама.

Циљне групе:

  • Најрањивије категорије потенцијално угрожених људи од несрећа без обзира на старост;
  • Најугроженије категорије погођене несрећом;
  • Професионално запослени у структурама Црвеног крста;
  • Волонтери – пунолетни чланови Црвеног крста који се обучавају за извршавање задатака у јединицама за одговор на несреће у ванредним ситуацијама;
  • Снаге заштите и спасавања – партнери у оквиру интегрисаног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од нивоа локалне заједнице до националних структура, као и
  • Потенцијални донатори и партнери који својим донацијама и другом подршком изражавају разумевање значаја програма и настоје допринети одрживости програма.